CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày cập nhật cuối cùng: 26 tháng 03 năm 2019

Databay JSC (Mã số thuế: 0108266132) (“chúng tôi”) sở hữu và điều hành trang web Bayplus.vn và ứng dụng di động BAY+ BOOKING. Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) mà Quý vị (“Người dùng”) có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ của BAY+ BOOKING được cung cấp thông qua trang web: www.bayplus.vn (“Trang Web”) và Ứng dụng di động BAY+ BOOKING (“Ứng dụng di động”). Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc không đúng, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà BAY+ BOOKING có được hoặc có quyền truy cập. Các đề cập Trang Web được coi là bao gồm cả các trang phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng di động của Trang Web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động, Quý vị đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và/hoặc Điều Khoản Trang Web, Ứng dụng di động. Nếu Quý vị không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư dưới đây, xin vui lòng ngay lập tức rời khỏi Trang Web, Ứng dụng di động này.

Tùy từng thời điểm, BAY+ BOOKING có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư để tương thích với những thay đổi về pháp luật, các thực tiễn thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, các tính năng của Trang Web, Ứng dụng di động, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi mà làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, thì những sửa đổi đó sẽ được đăng trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày có hiệu lực sẽ được nêu ở ngay phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Vì vậy, Quý vị nên xem một cách định kỳ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để được cập nhật về các chính sách và thực tiễn hiện hành của chúng tôi. BAY+ BOOKING cũng sẽ đăng nổi bật những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng các thay đổi. Nếu Quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động. Quý vị sẽ được xem như đã đồng ý với bất kỳ sự sửa đổi của Chính Sách Quyền Riêng Tư khi Quý vị sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động sau ngày có hiệu lực của sửa đổi đó.


1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Quý vị mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động. Dữ Liệu Cá Nhân này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin nhận dạng Người Dùng BAY+ BOOKING và thông tin đăng nhập, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên sân golf, vị trí sân golf và/hoặc thời gian chơi, số lượng người chơi, điểm handicap của Quý vị. Chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin về thói quen đánh golf của Quý vị, các tiện ích sử dụng thường xuyên trên sân golf, và phản hồi về những trải nghiệm chơi golf của Quý vị thông qua việc đặt chỗ của Quý vị trên BAY+ BOOKING. Chúng tôi cũng thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân (thông tin không thể sử dụng để nhận dạng Quý vị), bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, dữ liệu về vị trí địa lý, loại hệ điều hành, quốc tịch, ưu tiên tìm kiếm, cũng như dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet nói chung.


2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị và các thông tin khác thu thập qua Trang Web, Ứng dụng di động, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cho các mục đích sau:

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị và các thông tin khác được thu thập cho mục đích tiếp thị qua Mạng Truyền Thông Mạng Xã Hội bằng cách sử dụng kỹ thuật đồ thị trực tiếp và mở rộng (direct and open graph technology) và cho các mục đích tiếp thị kỹ thuật số và phương thức truyền thống như gửi bưu phẩm trực tiếp đến Quý vị và đăng bài về các sản phẩm mới, các chào bán đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Quý vị có thể quan tâm. Xin lưu ý rằng Quý vị có thể từ chối bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi gửi cho Quý vị vào bất cứ lúc nào. Hãy làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký được nêu trong tài liệu tiếp thị của chúng tôi nếu Quý vị từ chối bất cứ tài liệu tiếp thị nào và chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của Quý vị.


3. CHIA SẺ VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU CÁC NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị sẽ/có thể được BAY+ BOOKING tiết lộ cho các công ty liên kết của BAY+ BOOKING. Tùy từng thời điểm, BAY+ BOOKING (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bên thứ ba, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Dịch vụ của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ.

Trong một số trường hợp, khi Quý vị giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để tiếp nhận dịch vụ, hoặc khi Quý vị sử dụng Ứng dụng di động để đặt sân chơi golf hoặc tiếp nhận sản phẩm hay dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị cho sân golf đó hoặc bên thứ ba khác đó.

Xin lưu ý rằng BAY+ BOOKING cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị trong các trường hợp sau đây:


4. CHẤP THUẬN

Như đã nêu ở trên, bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động, hoặc bằng cách đặt hàng từ Trang Web, Ứng dụng di động, hoặc bằng cách đăng ký hay sử dụng các dịch vụ trên Trang Web, Ứng dụng di động, hoặc bằng cách nhấn vào nút “Xác Nhận” hoặc cách tương đương khi tạo một tài khoản mới trên Trang Web, Ứng dụng di động, Quý vị:


5. RÚT LẠI CHẤP THUẬN

Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của Quý vị đối với việc cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị bất cứ lúc nào, bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo hợp lý. Nếu Quý vị muốn rút lại sự chấp thuận của Quý vị, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ ngưng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị khi được thông báo, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp để duy trì Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị. Lưu ý rằng bằng cách rút sự chấp thuận của Quý vị đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho Quý vị các dịch vụ của chúng tôi và Quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý vị về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt các dịch vụ này.


6. CHÍNH SÁCH COOKIE

Một “cookie” là một tệp nhận diện chữ và số mà chúng tôi chuyển đến ổ đĩa cứng hoặc thẻ nhớ của Quý vị thông qua trình duyệt web khi Quý vị truy cập Trang Web của chúng tôi. Nó cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra Quý vị khi Quý vị truy cập trở lại Trang Web của chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho Quý vị. Các thông tin được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang Web bởi người truy cập và thu thập các báo cáo thống kê về hoạt động Trang Web. Để biết thêm thông tin về cookie xin vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Cookie cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tổng hợp về các khu vực mà Trang Web của chúng tôi được truy cập thường xuyên nhất. Thông tin về lưu lượng này có thể được sử dụng để cải thiện nội dung Trang Web của chúng tôi và làm cho việc sử dụng của Quý vị dễ dàng hơn. Nếu Quý vị muốn từ chối cookie của chúng tôi, Quý vị có thể tùy chỉnh cấu hình trình duyệt của Quý vị. Tuy nhiên, một số tính năng Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động nếu Quý vị loại bỏ các tệp cookie khỏi trình duyệt của Quý vị. Nếu Quý vị không cho phép cookie, Quý vị có thể không có khả năng truy cập vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng trên Trang Web này và Quý vị chỉ có thể sử dụng Trang Web một cách hạn chế.


7. TRUY CẬP HOẶC CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Khi Quý vị cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, hãy đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân đó là chính xác và đầy đủ. Nếu Quý vị tin rằng bất kỳ thông tin nào của Quý vị do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát có sai sót hoặc thiếu sót, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Quý vị trên Trang Web, Ứng dụng di động và chỉnh sửa thông tin. Ngoài ra, vui lòng cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị thông qua tài khoản của Quý vị một cách kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào.

Nếu Quý vị muốn chỉnh sửa lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi mà không thể thực hiện thông qua Trang Web, Ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, hoặc như được quy định theo pháp luật hiện hành, xin vui lòng gửi yêu cầu của Quý vị đến địa chỉ liên lạc chi tiết của chúng tôi được liệt kê bên dưới. Chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý cho việc truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân, cho mục đích thu hồi các chi phí phát sinh tương ứng với yêu cầu truy cập.

Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện việc sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị sớm nhất có thể, trừ khi có ngoại lệ áp dụng.


8. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi bằng cách duy trì các biện pháp an ninh hợp lý, bao gồm cả các quy trình về vật chất, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ một cách trái phép hoặc những rủi ro tương tự.


9. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang Web, Ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web được quan tâm khác. Tuy nhiên, khi Quý vị đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Trang Web, Ứng dụng di động của chúng tôi, Quý vị nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với các trang web khác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền riêng tư của những trang web đó và khuyến cáo Quý vị nên đọc các quy định về quyền riêng tư của mỗi trang web Quý vị truy cập, mà trang web này có thu thập thông tin cá nhân của Quý vị.


10. ĐĂNG KÝ VÀ THÀNH VIÊN

Trang Web, Ứng dụng di động này cho phép Quý vị tạo một tài khoản Người Dùng bằng việc đăng ký thành viên, dựa trên các dữ liệu Quý vị cung cấp. Bằng cách cung cấp các dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản, Quý vị phải đảm bảo rằng:

Hơn nữa, Quý vị đồng ý rằng BAY+ BOOKING không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi, Quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu trong trường hợp sự tổn thất hoặc thiệt hại đó là do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà Quý vị cung cấp. Sau khi đăng ký, Quý vị sẽ nhận được một mật khẩu và thông tin nhận dạng Người Dùng (“Tên Đăng Nhập”). Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và Tên Đăng Nhập, và Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Tên Đăng Nhập hoặc mật khẩu. Quý vị chỉ có thể sử dụng một Tên Đăng Nhập và mật khẩu tại một thời điểm và không được phép sử dụng nhiều hơn một Tên Đăng Nhập. Mật khẩu của Quý vị bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ cho việc sử dụng cá nhân của chính Quý vị, và Quý vị phải đồng ý giữ mật khẩu của Quý vị hoàn toàn bí mật. Quý vị đồng ý thông báo ngay lập tức cho BAY+ BOOKING về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý vị hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào. Để bảo mật tốt hơn, hãy đảm bảo rằng Quý vị đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản của Quý vị sau mỗi lần sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động này. Quý vị phải đồng ý rằng BAY+ BOOKING sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi, Quý vị hoặc các bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc Quý vị không tuân thủ các điều khoản này.


11. CHUYỂN GIAO CÔNG VIỆC KINH DOANH

Trong trường hợp có thay đổi về kiểm soát hay thay đổi quyền sở hữu của tất cả hay một phần công việc kinh doanh hoặc công ty của BAY+ BOOKING, bao gồm cả Trang Web, Ứng dụng di động, thì tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng có thể/sẽ là một phần của việc chuyển giao tài sản đó.


12. PHÊ DUYỆT CÁC THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Bằng cách sử dụng Trang Web, Ứng dụng di động hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Hơn nữa, nếu Quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Tùy từng thời điểm, BAY+ BOOKING có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Như đã mô tả trong phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ hiển thị những thay đổi như vậy trên Trang Web, Ứng dụng di động này để thông báo cho Quý vị.


13. THỨ TỰ ƯU TIÊN

Nếu Quý vị đã đồng ý với Điều Khoản Trang Web của chúng tôi, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều Khoản Trang Web và Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Điều Khoản Trang Web sẽ được ưu tiên áp dụng.


14. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Xin lưu ý rằng chúng tôi là một công ty đăng ký tại Việt Nam, Chính Sách Quyền Riêng Tư này đã được soạn thảo chỉ phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Chính Sách Quyền Riêng Tư phù hợp với pháp luật về quyền riêng tư của bất cứ khu vực luật pháp nào khác, và do vậy Quý vị không được giải thích Chính Sách Quyền Riêng Tư theo quy định pháp luật của các khu vực khác như vậy.

Để tránh sự nghi ngờ, trong những trường hợp ngoại lệ nơi mà pháp luật cho phép một tổ chức như BAY+ BOOKING có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị mà không cần sự chấp thuận của Quý vị, sự cho phép theo pháp luật này sẽ tiếp tục được áp dụng.


15. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết sau đây: hotro.databay@gmail.com, hoặc nhân viên được BAY+ BOOKING chỉ định bằng cách thông báo cho Quý vị thông qua các hình thức thư từ, hóa đơn, email hoặc Trang Web.